Seuran säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Siilinjärven Hiihtoseura.
Kotipaikka on Siilinjärven kunta.
2 §
Yhdistyksen tarkoitus on SHL:n alaisuudessa edistää maastohiihtoa Siilinjärven kunnan alueella.
Yhdistys pyrkii positiivisella asenteella luomaan hyvät kilpa- ja harrastusmahdollisuudet varsinkin nuorille, kuitenkaan aikuisia unohtamatta.
Yhdistys pyrkii kehittämään kilpahiihtäjiä parhaalle kansalliselle ja kansainväliselle tasolle asti pyrkimällä luomaan hyvät puiteet mm. tukiverkoston.
Yhdistyksen tarkoitus on järjestää harjoituksia, kilpailuja, retkiä, kokouksia, esitelmiä ja kursseja.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ym.
Yhdistys kantaa jäsenmaksuja.
Yhdistys voi harjoittaa viranomaisilta saadun luvan turvin arpajaisia, yleistä varainkeräystä ja maksullisia huvitilaisuuksia.
Yhdistys voi omistaa kiinteätä omaisuutta.
3 §
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä hallituksen päätöksellä jokainen henkilö. Alle 15- vuotiailta tarvitaan huoltajan suostumus.
Alle 15- vuotiaat yhdistyksen jäsenet eivät ole äänivaltaisia yhdistyksen kokouksissa.
Yhdistykseen voi liittyä kannattajajäseniä.
Ainaisjäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön erityisen hakemuksen perusteella.
4 §
Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä kolmen (3) kuukauden kuluttua siitä, kun hän on ilmoittanut erosta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle/ puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli kolme kuukautta sen eräpäivästä.
Yhdstyksen jäsen voidaan erottaa, jos hän tominnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteutumista tai vahingoittaa yhdistystä tai sen mainetta.
Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi jättämällä valituskirjelmän hallituksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan. Tämän perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskeva asian esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen, kun valituskirjelmä on hallituksen puheenjohtajalle jätetty.
5 §
Yhdistyksen henkilö, perhe, kannattaja- ja ainaisjäsenmaksun päättää vuosikokous.
6 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään marras-joulukuussa.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
2. todetaan a) läsnäolijat ja b) äänioikeutetut jäsenet
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. esitetään johtokunnan kertomus ed. vuoden toiminnasta
5. esitetään ed. vuoden tilikertomus ja tilitarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen  
vahvistamisesta
6. päätetään hallituksen vastuuvapaudesta
7. käsitellään alkavalle vuodelle laadittu toimintasuunnitelma ja talousarvio
8. määrätään liittymis-, jäsen-, ainaisjäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuuruus
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet
10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
11. valitaan yhdistyksen edustajat piiri- ja liittokokouksiin
12. valitaan tarpeelliseksi katsottavat toimielimet hoitamaan yhdistyksen toiminnan edistämiseen liittyviä tehtäviä
13. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten vireillepanemat muut asiat
7 §
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.
Yhdistyksen jäsenet voivat kirjallisesti vaatia ylimääräisen kokouksen koollekutsumista, kun vähintään 1/20 yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä vaatii.
8 §
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjeitse tai Savon Sanomat sanomalehdessa julkaistavalla ilmoituksella.
Muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan samalla tavoin.
9 §
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksesa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä.
Jäsenistä on puolet (1/2) vuosittain erovuorossa.
Vuosikokouksessa valitaan hallituksen jäsenille kaksi varajäsentä vuodeksi kerrallaan.
Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja viisi jäsentä.
Hallitus valisee keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan.
10 §
Yhdistyksen nimen allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja varmentaa sihteeri.
11 §
Yhdityksen tili- ja toimintavuosi on lokakuun 1. päivästä syyskuun 30. päivään. Tilinpäätös ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään lokakuun 20. päivään mennessä.
12 §
Tilintarkastajie tulee ennen marraskuun 15. päivää antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkatuksesta.
13 §
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 2/3 äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.
14 §
Jos yhdistys purkautuu, käytetään sen varat maastohiihdon harrastusta edistäviin tarkoituksiin Siilinjärven kunnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.
15 §
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain sääntöjä.